Ontstaan van Westerlicht

Westerlicht is ontstaan uit de commons lab initiatieven vanuit de Ru Paré Community. Een groep bewoners met interesse in duurzaamheid zijn bij elkaar gekomen. Bij die bijeenkomst zijn genoeg ideeën losgekomen om het samen in een definitievere vorm te gieten.

Op 30 april 2019 heeft een groep bewoners besloten hun initiatief om te toveren tot een Coöperatie. Westerlicht als Coöperatie is dus nog heel jong. Maar het bruist. Wil je aansluiten bij een van de werkgroepen, elke laatste dinsdag avond van de maand (19.00 uur) komen we bijeen.

Wat doet Westerlicht ?

Westerlicht brengt bewoners van Amsterdam west bij elkaar om de overstap naar duurzame energievoorziening te stimuleren. Westerlicht maakt zelf ook duurzame energie door zonnepanelen op gebouwen te exploiteren, we helpen burgers bij het met hun eigen buurt inkopen van van zonnepanelen en we willen voorlichting geven over betere isolatie en alternatieve energiebronnen stimuleren.

Commons lab

Het doel van de reeks “Commons lab” is, kort samengevat, het stimuleren van de solidaire samenleving in de stad en op wijk en buurtniveau. We willen een inclusieve leefwereld, met een sociale infrastructuur waarin bewoners zich verbinden als mede eigenaar, mede ontwikkelaar, mededoener en dus medeverantwoordelijke. Een waarbij het recht op ontplooiing van talenten en mogelijkheden richtinggevend is. 
Een keer in zes of acht weken wordt er een “Lab” georganiseerd. In iedere “Lab” delen we commonpraktijken, inzichten, ervaringen en netwerken, met elkaar. Op een “Lab” worden een of meerdere common-praktijken in de stad uitgelicht en de kwesties (knelpunten en uitdagingen) die naar voren komen, besproken. Om vervolgens in werkgroepen aan de slag te gaan met deze kwesties. De opdrachten die daar weer uit voort komen, worden geagendeerd in een volgend “Lab”.
Elk “Lab” wordt georganiseerd vanuit BOS-principe: van Binnenuit, Onderaf en Samen. De “Labs” gaan niet over praten óver maar over praten/doen mét. De praktijk staat centraal. Ervaringen vanuit de praktijk zijn richtinggevend en ondersteunend voor theoretische beschouwing. 
Iedere “Lab” kent een brede samenstelling; naast ervaringsdeskundigen, zijn er vertegenwoordigers aanwezig van common initiatieven uit Nieuw West en andere stadsdelen, zelforganisaties en andere belangstellenden waaronder ambtenaren, professionals in welzijn en wetenschappers.

commons lab op facebook