Matthijs over warmte uit de sloterplas

 

Matthijs Elzinga op energiecampagne in Oostoever. (Foto: Liesbeth Dingemans)

 

 

Binnen energiecoöperatie Westerlicht zijn ook kleinere groepen actief die in hun directe omgeving werken aan verduurzaming.  Matthijs Elzinga (1975) is de voortrekker van de energietransitie in de wijk Oostoever bij de Sloterplas.  

Willem Draaisma sprak met hem.

Hoe is het initiatief ontstaan?

Het begon in 2019 met acties langs de deuren. In Oostoever zijn we begonnen met het collectief inkopen van zonnepanelen bij een installateur uit de buurt. Deze geeft ons een korting die hoger wordt naarmate er meer mensen meedoen. Ook waren er bewoners geïnteresseerd in het vergroenen van de daken, daar hebben we ook werk van gemaakt door bewoners te bundelen en een subsidieaanvraag te doen.

Wat wil je in de toekomst?

Het doel wordt steeds meer om een CO2 neutrale warmtevoorziening te krijgen.
Hier is ook al snel interesse voor vanuit grote partijen als waternet, Alliander en de gemeente. Oostoever (van de Sloterplas) bestaat uit ongeveer 1100 woningen. Hiervan zijn er 500 geschikt voor zonnepanelen. In de verkenning zoeken we naar wegen richting electrificatie en stoppen met fossiel. Liefst zelf elektriciteit opwekken via de 500 woningen waar panelen op kunnen. Lokaal opwekken en lokaal opslaan, bijv. in een buurtbatterij. Ook geothermiek wordt onderzocht. Het meest voor de hand liggend is toch de Warmte Koude Opslag (WKO) met water uit de Sloterplas.

Waar staan jullie nu?

We zitten nu in de Verkenningsfase. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor 15K gesubsidieerd en dit moet komende zomer afgerond zijn.

Bij medebewoners merk je dat het klimaatbewustzijn sterker wordt. Mensen willen ook individueel iets doen. In het laatste half jaar is het gelukt om draagvlak te vergroten door de actie van collectieve zonnepanelen, door de acties voor groene dakjes en door bijeenkomsten in augustus en september vorig jaar. 

We hebben nu 20 actieve mensen en 70 daaromheen die iedere maand geïnformeerd worden over de voortgang. Vanuit het projectbestuur zijn er 7 werkgroepen na de zomer 2021 gestart, o.a. draagvlak, financiën, techniek, draagvlak en organisatie. We hebben iedere 2 weken vergadering, 1x voor de kerngroep met de voorzitters van de werkgroepen en 1x voor alle inwoners plenair.
Er is ondersteuning vanuit de netwerkorganisatie 02025. Hun doel is Amsterdam koploper schone energie te maken in 2025 het jaar waarin Amsterdam haar 750 jarig bestaan viert

MIJLPALEN

  • Na twee jaar krijgt Duurzaam Oostoever een eigen juridische entiteit; Energie Coöperatie Oostoever Duurzaam.
  • Samenwerking met EC Westerlicht is heel positief geweest, in de contacten met externe partijen en om de zichtbaarheid te vergroten.
  • Dat het gelukt is om na 1,5 jaar langs de deuren, bijna als Jehova getuige, dat er nu een sterke organisatie van betrokken bewoners staat.

UITDAGINGEN

  • Zorg dat je uitgangspunten bij iedereen helder en transparant zijn. Zoals Van en voor de buurt, Duurzaam, CO2 reductie laten zien en laat zien dat het niet duurder wordt dan nu.
  • Zorg voor diversiteit, hoe krijgen we ook de mensen uit de sociale woningbouw mee. Ook de VVE’s zijn lastig benaderbaar, er is heel weinig persoonlijke ambitie.
  • De grote uitdaging is toch om aquathermie te realiseren met een duurzaam en lokaal warmtenet. Het is ook mooi dat EC Westerlicht hiertoe een claim op het water van de Sloterplas heeft gelegd. Dit zou niet alleen positief voor Oostoever zijn maar voor heel Amsterdam en zelfs Nederland. Niet afhankelijk van fossiele brandstoffen en niet meer afhankelijk van één grote leverancier maar een zelfvoorzienende buurt, lokaal en modulair. Tweede helft van 2022 willen we komen tot een concept ontwerp installatie. 
  • Draagvlak blijft ook grote uitdaging. We kunnen leren van andere initiatieven en zijn daar ook mee in contact zoals het WG terrein die een stuk verder is en het Oostelijk Haven Gebied die nu net zijn begonnen aan het haalbaarheidsonderzoek en de verkenning hebben afgerond. Met de initiatieven in Nieuw West zijn nog niet zo veel contacten.

Als laatste wil ik nog benadrukken hoe belangrijk het is om goed je eigen identiteit te bepalen, waartoe is Duurzaam Oostoever op aarde en hoe verhouden we ons tot de omgeving zodat we draagvlak krijgen voor de langere termijn. Wat is het beste voor je eigen organisaties en hoe kunnen anderen daaraan bij dragen. 

Het is spannend, we werken naar een go/no go moment waarop we besluiten aan de bewoners gaan voorleggen

Wilt u meer weten van hoe Matthijs dat in zijn buurt aanpakt? Mail ‘m op: matthijs.elzinga@gmail.com