Voorwaarden Certificaten

 1. De certificaten worden geregistreerd in een lening certificaten administratie van de Energie Coöperatie Westerlicht;
 2. Dit certificaat is een bewijs van vordering op de Coöperatie;
 3. Dit certificaat is niet overdraagbaar aan niet-leden van de Coöperatie;
 4. Dit certificaat is wel overdraagbaar aan andere leden mits (I) die minstens 6 (zes) maanden lid zijn van de Coöperatie en (II) indien daartoe een schriftelijk verzoek wordt gedaan ondertekend door ­overdrager en verkrijger aan het bestuur en (III) het bestuur geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen overdracht;
 5. Dit certificaat heeft een looptijd van tien jaar vanaf de startdatum van het project waarvoor de lening wordt gegund.
 6. De rente wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie en bedraagt minimaal 2%; de rente gaat in op de eerste van de maand;
 7. De door de ALV vastgestelde rente wordt beschikbaar gesteld aan de “energiebank” van EC Westerlicht ter co-financiering van projecten die ‘energie armoede’ bestrijden, mits de lener anders aangeeft en deze uitbetaald wil krijgen.
 8. De vastgestelde rente wordt jaarlijks uitbetaald uiterlijk een maand nadat de Algemene Leden Vergadering de rente heeft vastgesteld. Het bestuur kan de Algemene Leden Vergadering voorleggen om voor een of meerdere jaren de rente bij te schrijven en na afloop van vier jaar na de start van het project, de rente over de eerste vier jaar uit te betalen;
 9. Bij overlijden wordt de lening en de rente op de lening binnen veertien (14) dagen uitbetaald;
 10. Over de bijgeschreven rente wordt dezelfde rente vergoed als over de hoofdsom;
 11. Tussentijds en slechts indien het bestuur geen bezwaar maakt, kan de lening en (het door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld) rendement uitbetaald worden. Het lid dient daartoe ene schriftelijk verzoek in gericht aan het bestuur van Ec Westerlicht;
 12. Indien gewenst kan het certificaat en of certificaten ook in termijnen betaald worden; hiertoe wordt een schriftelijk verzoek ingediend bij het bestuur van EC Westerlicht.
 13. De coöperatie is bevoegd certificaten achter te stellen ten opzichte van andere schulden van de coöperatie.
 14. Bij verkrijging van een certificaat komt een participatie-overeenkomst tot stand tussen de verkrijger en de coöperatie, die wordt beheerst door de toepasselijke bepalingen van de statuten van de coöperatie en het participatiereglement.

  Uitgegeven aan: